Siirry sisältöön

ePTI (Electronic Periodic Technical Inspection) – elektronisesti ohjattujen turvajärjestelmien sähköinen määräaikaiskatsastus

Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen tarkoituksena on varmistaa ajoneuvon tieliikennekelpoisuus, päästö- ja saastelaitteiden asianmukainen toimivuus ja paikallisen tieliikennelainsäädännön säädöstenmukaisuus. 

Esimerkiksi polttomoottoreilla varustettujen ajoneuvojen päästö- ja saastelaitteiden asianmukaisen toimivuuden ja ajoneuvon päästöstandardin mukaisen toiminnan tarkistamiseksi Euroopassa on sovellettu ISO 15031:n mukaista EOBD-standardia (European On-Board Diagnostics). 

EOBD – European On-Board Diagnostics

EOBD tarkoittaa järjestelmää, joka on suunniteltu valvomaan ajoneuvon päästö- ja saastelaitteiden toimintaa ja varmistamaan, että ajoneuvo toimii sille määritetyn päästöstandardin vaatimusten mukaisesti. 

Kaikkien ajoneuvojen päästötasoon liittyvien ohjausyksiköiden tulee tukea sellaisia sisäisiä itsetestejä ja rutiineja, joilla valvotaan päästötasoon liittyvien osajärjestelmien asianmukaista toimintaa.

Lisäksi standardissa määritetään, millä tavoin tällaisten tietojen tulee olla luettavissa diagnoositesterillä sekä minkälaista sisältöä tietueiden tulee pitää sisällään. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi tietyt standardoidut vikakoodit (DTC), parametriarvot sekä ohjausyksikön sisäiset testirutiinit ja niiden tulokset.

Käytännössä ajoneuvo on siis varustettu itsediagnoositoiminnoilla, joiden tulokset voidaan lukea ulkoisella testilaitteella standardoituja menetelmiä käyttäen. Testitulosten standardin mukaisen tulkinnan perusteella esimerkiksi määräaikaiskatsastaja voi helposti ja nopeasti selvittää, toimiiko ajoneuvo asianmukaisesti sille päästöstandardissa määritetyllä tavalla. 

Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen on tullut tukea EOBD-järjestelmiä vuodesta 2001 alkaen. Dieselmoottoreilla varustettujen autojen osalta vaatimus tuli voimaan vuonna 2004.

Kuva: TÜV Rheinland

2010-luvun autotekninen vallankumous

Autotekniikka kehittyi 2010-luvulla kenties enemmän kuin koskaan aiemmin vuosikymmenen aikana. Elektronisesti ohjatut aktiiviset ja passiiviset turvajärjestelmät ovat yleistyneet ja kehittyneet rajusti, ja useat tällaiset järjestelmät ovat tulleet myös pakollisiksi EU-tyyppihyväksyntään. 

Aktiiviseen turvallisuuteen liittyvät ADAS-järjestelmät (Advanced Driver Assistance Systems) ovat saapuneet laajasti sarjatuotantoon ja osittain myös pakollisiksi vaatimuksiksi EU-tyyppihyväksyntään. Lisäksi jo osittain ja ehdollisesti autonomisen ajoon (SAE J3016 taso 3) kykeneviä ajoneuvoja tavataan sarjatuotannossa. Tällaiset järjestelmät voivat esimerkiksi itsenäisesti hallita ajoneuvoa pitkittäis- ja sivuttaissuuntaisesti, joten niiden asianmukainen toiminta on kriittistä liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Määräaikaiskatsastuksessa perinteisempienkin järjestelmien – kuten turvatyynyjen ja ajonvakauden hallinnan – toimivuus tarkastetaan ainoastaan silmämääräisesti ja järjestelmän merkkivalon toiminnan perusteella. 

Hienostuneempien aktiivisten turvalaitteiden, ADAS-järjestelmien ja autonomisen ajon osalta standardin mukaiset menetelmät puuttuvat – sekä järjestelmien itsediagnostiikan että määräaikaiskatsastuksessa suoritettavien toimenpiteiden osalta.

Toistaiseksi määräaikaiskatsastuksessa on tarkastettu ajovalot ainoastaan valokuvion, lähi- ja kaukovalon suuntauksen ja valaistusvoimakkuuden sekä korkeudensäädön toiminnan osalta pääosin silmämääräisesti. ePTI:n myötä esimerkiksi rajusti yleistyneiden dynaamisten ajovalojärjestelmien, kuten häikäisemättömien kaukovalojen (GFHB – Glare Free High Beam) ja muiden kaukovaloavustimien toiminta voitaisiin tarkastaa diagnostiikan kautta standardinmukaisin menetelmin. Kuva: TÜV Rheinland

ePTI – ISO 20730

ePTI-konseptin ja standardin tarkoitus on luoda yhdenmukainen kehys kaikenlaisten sähköisesti tai elekronisesti ohjattujen, turvallisuuteen liittyvien järjestelmien itsediagnostiikkaan ja testirutiineihin sekä näihin liittyvien tietueiden sisältöön, lukuun ja tulkintaan ulkoista diagnoositesteriä käyttäen. 

Kehys mahdollistaisi järjestelmien asianmukaisen toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden tarkistamisen ulkoisella diagnoositesterillä sähköisen ajoneuvoliitännän kautta, esimerkiksi OBD-pistokkeella tai langattomalla yhteydellä. 

Kuten EOBD:n tapauksessa, testien sisällön, testimenetelmien ja testien tulosten tulkinnan tulisi olla yhdenmukaista kunkin järjestelmän osalta ja niiden välillä. Autovalmistajien ja niiden alihankkijoiden tulisi ottaa tällaiset vähimmäisvaatimukset huomioon jo hyvin varhaisessa ajoneuvojen kehitysvaiheessa, sillä On- ja Off-Board-diagnostiikkaan liittyvä kalibrointi on olennainen osa ohjausyksiköiden ohjelmistokehitystä.

ePTI:n piiriin kuuluvat järjestelmät

Alustavasti ePTI:n piiriin on suunniteltu kuuluvaksi kaikki sellaiset järjestelmät, jotka liittyvät esimerkiksi

 • ajoneuvon vauhdin hidastamiseen tai jarrutukseen
 • ajoneuvon liikkeiden pitkittäis- tai sivuttaissuuntaisen liikkeen hallintaan ja kallistuksen vakauttamiseen
 • ajoneuvon pitämiseen paikallaan
 • ajoneuvon suunnan muuttamiseen 
 • ajoneuvon valaisimien voimakkuuden ja / tai suunnan säätämiseen
 • ajoneuvon valaisimien valaistuskuvion säätöön
 • jousituksen ja iskunvaimennuksen käyttäytymisen säätämiseen
 • renkaiden ilmanpaineiden seurantaan ja valvontaan
 • aerodynaamisten laitteiden säätöön
 • ajoneuvon sähköiseen voimansiirtoon
 • onnettomuuteen tai hätätilanteeseen liittyvään viestintään
 • V2V- ja V2I-viestintään (Vehicle-to-Vehicle ja Vehicle-to-Infrastructure)

Missä mennään tällä hetkellä?

ISO 20730 -standardi on kolmiosainen. Ensimmäinen osa määrittää diagnostiikkaan ja kommunikaation liittyviä seikkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi OBD-yhteyden tietoturvaan ja autentikointiin liittyvät asiat sekä ohjausyksiköiden ohjelmisto- ja kalibrointiversioiden ja niiden eheyteen liittyvien testien toteutukset. 

Toinen ja kolmas osuus liittyvät tietueiden määritelmiin ja yleisiin vaatimuksiin. Nämä osuudet sisältävät mm. tarkan määritelmän ja listauksen niistä järjestelmistä, jotka kuuluvat ePTI:n piiriin, sekä esimerkiksi listauksen standardoiduista vikakoodeista kunkin järjestelmän osalta. Lisäksi näissä määritetään ulkoisen diagnoositesterin kommunikointiin liittyviä vaatimuksia niin diagnoosiprotokollan (kuten UDS – Unified Diagnostic Services) kuin tiedonsiirtoon liittyvän fyysisen kerroksenkin (kuten DoIP – Diagnostics over IP) osalta. 

Standardointiin liittyvä työ saatiin valmiiksi vuoden 2022 alkupuolella. EU-lainsäädännön osalta määräaikaiskatsastukseen liittyvän viitekehyksen muodostavat direktiivi 2014/45 ja asetus 2019/621. Seuraava askel on standardiin viittaus EU-lainsäädännössä. 

Kirjoittaja: Valtteri Härkönen